گراف پد

رگرسیون لجستیک Binary Logistic Regression با نرم‌افزار SPSS

 

در این مجموعه، رگرسیون لجستیک باینری (Binary Logistic Regression)، کاربردهای آن و روش انجام با استفاده از نرم‌افزار SPSS بررسی شده است. در بسیاری از موارد رابطه بین سوالات و کمیت‌های تحقیق از نوع خطی نیست و روندهای پیچیده‌تری دارد. از کاربردی‌ترین این مدل‌ها می‌توان به مدل غیرخطی رگرسیون لجستیک باینری اشاره کرد. ما در گراف پد مدل‌های رگرسیون غیرخطی لجستیک و تحلیل نتایج آزمون‌های رگرسیون لجستیک در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهیم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

31 اسلاید، فایل و مثال نرم‌افزار SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

90 دقیقه

مطالب رگرسیون لجستیک Binary Logistic Regression

Binary Logistic Regression

    html nested lists in direction rtl
 • نسبت بخت‌ها Odds Ratio
 • مقدار نمایی ضریب رگرسیون Exp(B)
 • نحوه ارتباط بین Odds Ratio و Exp(B)
 • برازش مدل رگرسیون غیرخطی بر داده‌ها
 • بررسی فرضیه آماری هر یک از ضرایب مدل
 • آماره Log likelihood و تاثیر آن بر برازش مدل
 • آزمون Hosmer-Lemeshow Goodness of Fit
 • جدول Model Summary و آماره‌های همبستگی آن
 • کار با نرم‌افزار SPSS جهت برازش مدل رگرسیون لجستیک
 • جدول Variables in the Equation و بیان توضیحات آن
 • تفسیر جدول Classification Table در رگرسیون لجستیک
 • تحلیل ضرایب رگرسیونی و تاثیر مبتنی بر OR بر کمیت پاسخ
 

رگرسیون لجستیک باینری

    html nested lists in direction rtl
 • مدل رگرسیونی چیست؟
 • پارامتر طبیعی توزیع برنولی
 • مدل رگرسیون لجستیک چیست؟
 • طراحی مدل در رگرسیون لجستیک
 • رابطه و مدل آماری رگرسیون لجستیک
 • نحوه یافتن فاصله اطمینان برای Exp(B)
 • فرضیه‌های آماری در مدل رگرسیون لجستیک
 • تشخیص مدل‌های رگرسیون خطی و غیرخطی
 • مثال کار با داده‌ها در مفهوم رگرسیون لجستیک
 • یافتن مقادیر احتمال Probabilities برای تمام موارد
 • سنجش مقدار احتمال رخدادن پیشامد بر مبنای مدل
 • چگونه از توزیع برنولی به رگرسیون لجستیک برسیم؟
 

تماس و مشاوره با گراف پد