گراف پد

آنالیز تشخیصی و تحلیل ممیزی Discriminate Analysis در SPSS

 

آنالیز تشخیصی Discriminate Analysis که آن را تحلیل ممیزی نیز می‌گویند، همانند رگرسیون خطی چندگانه است، با این تفاوت که کمیت وابسته نه تنها توزیع نرمال ندارد، بلکه رتبه‌ای و یا اسمی با تعداد گروه‌های محدود است. می‌دانیم در حالت خاصی که کمیت پاسخ دو مقداری باشد، از رگرسیون لجستیک استفاده می‌کنیم. اما اگر کمیت وابسته بیش از دو مقدار رسته‌ای را بگیرد، باید از تحلیل تشخیصی استفاده کنیم. در ادامه می‌توانید سرفصل‌های مجموعه آنالیز تشخیصی شامل ویدئو یک ساعت و بیست دقیقه و فایل مثال نرم‌افزار SPSS را مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

27 اسلاید، فایل و مثال SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

80 دقیقه

مطالب آنالیز تشخیصی و تحلیل ممیزی با SPSS

Discriminate Analysis

    html nested lists in direction rtl
 • Grouping Variables
 • stepwise methods
 • Independent Variables
 • Wilks’lambda
 • Summary table
 • Classification Results
 • Univariate ANOVAs
 • Box’s M
 • Pooled Within-Groups Matrices
 

آنالیز تشخیصی

    html nested lists in direction rtl
 • مثال نرم‌افزار SPSS برای Discriminate Analysis
 • طراحی و ساختار آنالیز تشخیصی در SPSS
 • کمیت پاسخ گروه‌بندی شده در مدل رگرسیونی
 • کمیت‌های مستقل رگرسیونی در تحلیل ممیزی
 • معیارهای ورود و خروج با آماره F
 • پیش بینی هر فرد در کمیت پاسخ Y
 • احتمال قرار گرفتن هر Case در هر گروه پاسخ
 • آنالیز واریانس مقایسه میانگین‌ها در آنالیز تشخیصی
 • ماتریس‌های کوواریانس و همبستگی و همگنی آن‌ها
 

تماس و مشاوره با گراف پد