قبلی
Split Worksheet

Split Worksheet در نرم افزار Minitab

در یک مطالعه، تحقیق و یا مجموعه داده‌ها بسیار اتفاق می‌افتد که بخواهیم تحلیل‌های آماری خود را به تفکیک کمیت دیگر و به صورت جداگانه در سطوح مختلف یک Variable انجام دهیم. به عنوان مثال آنالیزهای آماری خود را به …