Split File
12 اسفند

Split File خرد کردن فایل داده‌ها در SPSS

    در یک مطالعه، تحقیق و یا مجموعه داده‌ها بسیار اتفاق می‌افتد که بخواهیم تحلیل‌های آماری خود را به تفکیک کمیت دیگر و به صورت جداگانه در سطوح مختلف یک Variable انجام دهیم.         به عنوان …