اندازه گیری مکرر چندگانه آنالیز کوواریانس
22 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر چندگانه آنالیز کوواریانس Multivariate Repeated Measure ANCOVA

          در تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable باشد، …

اندازه گیری مکرر چندگانه
21 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر چندگانه Multivariate Repeated Measure

          در یک تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable …

اندازه گیری مکرر آنالیز کوواریانس
21 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر آنالیز کوواریانس Repeated Measure ANCOVA

          در یک تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable …

اندازه گیری مکرر دو طرفه
15 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر دو طرفه Two-way Repeated Measure

          در یک تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable …

اندازه گیری مکرر یک طرفه
14 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر یک طرفه One-way Repeated Measure

          در یک تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable …