گراف پد

آزمون‌های ناپارامتری با نرم‌افزار SPSS

 

در این مجموعه آموزشی، به مبحث آزمون‌های ناپارامتری (Nonparametric Tests) و کاربردهای آن و روش انجام با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. این مجموعه مهم‌ترین آزمون‌های ناپارامتری را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر مثال بیان می‌کند. آزمون‌های Mann-Whitney U همراه با Wilcoxon در این مجموعه بیان شده است. همچنین به توضیح تحلیل‌های Kruskal-Wallis H و Friedman نیز پرداخته شده است.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

مثال‌ها و فایل‌های SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

300 دقیقه

مطالب آزمون‌های ناپارامتری با نرم‌افزار SPSS

html nested lists in direction rtl
  • تعریف و بیان آزمون‌های ناپارامتری و کاربردهای آن در مطالعات
  • نحوه رسم گراف‌های مقایسه‌های چندگانه در مطالعات مبتنی بر آزمون‌های ناپارامتری
  • آزمون ناپارامتری من- ویتنی (Mann-Whitney U) و کاربردهای آن
  • استفاده از روندهای Nonparametric Tests در نرم‌افزار SPSS
  • آزمون ناپارامتری رتبه‌علامت‌دار ویلکاکسون (Wilcoxon) و کاربردهای آن
  • آزمون ناپارامتری کروسکال- والیس (Kruskal-Wallis H) و کاربردهای آن
  • آزمون ناپارامتری فریدمن (Friedman) و کاربردهای آن
 

تماس و مشاوره با گراف پد