گراف پد

آزمون‌های ناپارامتری با نرم‌افزار SPSS

 

در این مجموعه آموزشی، انواع آزمون‌های ناپارامتری (Nonparametric Tests) و روش انجام آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS آمده است. این مجموعه آزمون‌های ناپارامتری را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر مثال بیان می‌کند.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

مثال‌ها و فایل‌های SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

350 دقیقه

مطالب آزمون‌های ناپارامتری با نرم‌افزار SPSS

html nested lists in direction rtl
 • تعریف و بیان آزمون‌های ناپارامتری و کاربردهای آن در مطالعات
 • نحوه رسم گراف‌های مقایسه‌های چندگانه در مطالعات مبتنی بر آزمون‌های ناپارامتری
 • آزمون ناپارامتری من- ویتنی (Mann-Whitney U)
 • استفاده از روندهای Nonparametric Tests در نرم‌افزار SPSS
 • آزمون ناپارامتری رتبه‌علامت‌دار ویلکاکسون (Wilcoxon)
 • آزمون ناپارامتری کروسکال- والیس (Kruskal-Wallis H
 • آزمون ناپارامتری فریدمن (Friedman)
 • آزمون ناپارامتری Jonckheere-Terpstra
 • آزمون ناپارامتری کوکران Cochran’s Q Test
 • آزمون ناپارامتری همگنی حاشیه ای Marginal Homogeneity Test
 • آزمون ناپارامتری علامت Sign Test
 • ضریب تطابق کندال Kendall’s Coefficient Of Concordance (W)
 

تماس و مشاوره با گراف پد