گراف پد

تحلیل‌های همبستگی و رگرسیون با نرم‌افزار Prism

 

نرم‌افزار GraphPad Prism از نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی و زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مجموعه آموزش تحلیل‌های همبستگی و رگرسیون به ارایه روش‌های تحلیل همبستگی، مدل‌های رگرسیون خطی، یافتن ضرایب رگرسیونی، مقایسه شیب ضرایب و منحنی‌ها با یکدیگر، به همراه رسم نمودار و گراف، پرداخته شده است. تحلیل‌های رگرسیون غیرخطی و براورد پارامترهای مدل غیرخطی مانند رگرسیون لجستیک، از دیگر موضوعات بیان شده می‌باشد. در پایین صفحه می‌توانید مطالب و موضوعات تحلیل‌های همبستگی و رگرسیون را مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

نرم‌افزار Prism

انواع مثال‌های همبستگی و رگرسیون
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

250 دقیقه

مطالب تحلیل‌های همبستگی و رگرسیون با نرم‌افزار Prism

Correlation & Regression

    html nested lists in direction rtl
 • XY analyses
 • Correlation Matrix
 • R for every pairs 
 • Normality Test
 • One-tailed & Two-tailed
 • XY Graph
 • Scatter Plot
 • Linear Regression – Compare Slope
 • Simple Linear Regression 
 • Interpolate unknown data
 • Replicates in Regression
 • Residual Plot
 • Control & Treated in Regression
 • Start & End Line
 • Nonlinear Regression
 • One phase exponential decay 
 • Detect and eliminating outliers
 • Sigmoidal curve
 • Interpolate a standard curve
 • Control & Treated in Regression
 • RIA or ELISA in Sigmoidal Curve
 

همبستگی و رگرسیون

    html nested lists in direction rtl
 • مثال‌های آموزشی، رسم جداول و نمودارهای آماری
 • بیان تنظیمات نرم‌افزار جهت ارایه تحلیل همبستگی
 • چرایی استفاده از همبستگی پیرسن یا اسپیرمن
 • بررسی آزمون نرمالیتی در ضریب همبستگی
 • یک دامنه و دو دامنه بودن آزمون همبستگی
 • استنباط آماری و تحلیل نتایج و خروجی‌های نرم‌افزار
 • یافتن مقادیر احتمال و معناداری آزمون‌ها
 • بیان تنظیمات نرم‌افزار جهت ارایه تحلیل رگرسیونی
 • طراحی مدل رگرسیون خطی و مقایسه منحنی‌ها
 • باقیمانده‌ها و رسم منحنی فاصله اطمینان
 • وجود محدودیت در مدل‌های رگرسیونی خطی
 • طراحی مدل رگرسیون خطی با داده‌های نامعلوم
 • برازش منحنی استاندارد بر داده‌های حذف شده
 • بیان تنظیمات نرم‌افزار جهت ارایه تحلیل رگرسیون غیرخطی
 • طراحی مدل رگرسیون غیرخطی و براورد پارامترها
 • براورد Plateau، K، Half life، Tau، Span، Y0
 • یافتن داده‌های پرت در تحلیل‌های رگرسیون غیرخطی
 • طراحی مدل رگرسیون غیرخطی با داده‌های نامعلوم
 • برازش منحنی غیر خطی و فواصل اطمینان
 • مدل رگرسیون لجستیک و براورد پارامترهای آن
 

تماس و مشاوره با گراف پد