منحنی ROC
12 بهمن

منحنی ROC ، نقطه برش ، حساسیت و ویژگی

    منحنی راک ROC Curve که از آن با نام منحنی مشخصه عملکرد سیستم Receiver Operating Characteristics نام برده می‌شود، از ابزارهای تشخیصی عملکرد یک سیستم و یا یک تست و روش درمانی، به حساب می‌آید. با استفاده از نتایج …