قبلی
منحنی ROC

منحنی ROC ، نقطه برش ، حساسیت و ویژگی

  قبل از بیان این مثال در نرم‌افزار گراف پد، خوب است چند اصطلاح مهم مورد استفاده در این زمینه را تعریف کنیم. ابتدا جدول زیر را ببینید.   این جدول که نام آن را واقعیت / پیش‌بینی می‌گذاریم در …