تخفیف دارد
تحلیل پایایی

تحلیل پایایی Reliability Analysis با SPSS (صد دقیقه ویدئو، ۱۰ فایل نرم‌افزار)

145 هزار تومان 125 هزار تومان

پایایی Reliability یک پرسشنامه به معنای آن است که ابزار اندازه‌گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. ما در این مجموعه به بیان موضوعات زیر پرداخته‌ایم.

تحلیل پایایی پرسشنامه‌ها، ضریب آلفا کرونباخ Cronbach’s Alpha، پایایی بین ارزیابان Inter-Rater، آزمون بازآزمون Test-Retest و ضریب همبستگی درون رده‌ای ICC

در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مجموعه آموزش تحلیل پایایی که شامل ۱۰۰ دقیقه ویدئو، ۱۰ فایل دیتا و خروجی‌های نرم‌افزار SPSS است را مشاهده کنید. 

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده دو درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate با RG Score = 56.80

تعداد دریافت مجموعه آموزشی: 1024 متقاضیدریافت گراف پد

مطالب ارایه شده در مجموعه آموزشی تحلیل‌های پایایی

در آموزش‌های ویدئویی تحلیل پایایی Reliability Analysis با استفاده از نرم افزار SPSS موارد زیر توضیح داده شده است.

Reliability Analysis
 • Reliability Statistics
 • Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items
 • Inter-Item Correlation Matrix
 • Item-Total Statistics
 • Test-retest Reliability
 • Bivariate Correlation
 • Consistency Absolute Agreement
 • Interrater Reliability
 • Intraclass Correlation Coefficient
 • Two-way Random Mixed
 • Scale Mean if Item Deleted
 • Squared Multiple Correlation
 • Cronbach’s Alpha if Item Deleted
 • Single Average Measures
 • F Test with True Value
تحلیل‌های پایایی
 • تحلیل پایایی چیست؟
 • آلفای کرونباخ در محاسبه پایایی
 • مثال‌های نرم‌افزار SPSS
 • تفسیر ضرایب آلفای کرونباخ
 • ماتریس ضرایب همبستگی و کوواریانس
 • مسیر و تنظیمات انجام آنالیز پایایی
 • موارد کاربرد آلفای کرونباخ استاندارد شده
 • آزمون بازآزمون و ضریب همبستگی
 • پایایی بین ارزیابان و داوران
 • ضریب همبستگی درون رده ای
 • انالیز واریانی در تحلیل‌های پایایی
 • انواع مدل‌های و روش‌های محاسبه ICC
 • فرض صفر و مقابل در تحلیل‌های ICC
 • واریانس و پراکندگی بین و درون ارزیابان
 • محاسبه آماره‌های توصیفی در پایایی پرسشنامه

 

ارایه خدمات تحلیل پایایی Reliability Analysis

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری پایایی با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.