تخفیف دارد
plot one-way ANOVA

رسم نمودار و گراف 3 ژن در چهار گروه با گراف پد پریسم

31 هزار تومان 21 هزار تومان

در این مطالعه، به رسم گراف و نمودار براساس فایل Prism، مربوط به سه ژن هر یک در چهار گروه، پرداخته شده است. نمودارها با استفاده از نرم‌افزار GraphPad Prism v7 انجام شده است. فایل خروجی نرم‌افزار همراه با گراف‌های رسم شده هر ژن ارایه شده است.

نمودارهای آماری رسم شده و فایل‌های Word و PDF و JPG به همراه فایل Pzfx نرم‌افزار، ارایه شده است. به سادگی می‌توانید تمام مستندات و تحلیل‌های انجام شده را دریافت نمایید.

شناسه مجموعه: ِDesign Plot One-way ANOVA دسته: ,

ارایه خدمات تحلیل آماری و بیان نتایج

ما در گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات انجام تحلیل‌های آماری توصیفی و استنباطی، رسم انواع نمودارهای آماری و جداول فراوانی و توافقی با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.