تخفیف دارد
مدل خطی آنالیز کوواریانس چندگانه دو طرفه Two-way MANCOVA (Multivariate, GLM)

آنالیز کوواریانس ANCOVA و MANCOVA با SPSS (۲۷۵ دقیقه ویدئو، ۱۳۱ اسلاید)

295 هزار تومان 265 هزار تومان

آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables می‌پردازد و مدل پیشرفته‌تر آنالیز واریانس می‌باشد، هنگامی که از تحلیل‌های رگرسیونی نیز استفاده می‌کنیم و در مطالعه مداخله کننده یعنی کووریت Covariate وجود دارد. تحلیل کوواریانس مناسبترین آزمون آماری برای طرح پیش آزمون و پس آزمون می‌باشد. در این مجموعه انواع تحلیل کوواریانس یک بعدی و چندگانه یک طرفه و دو طرفه بیان شده و با استفاده از روش General Linear Model آموزش داده شده است. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مجموعه آموزش تحلیل ANCOVA و MANCOVA شامل ۲۷۵ دقیقه ویدئو، فایل‌های دیتا و خروجی‌های نرم‌افزار SPSS به همراه ۱۳۱ اسلاید آموزشی را مشاهده کنید. 

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده دو درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate با RG Score = 56.80

تعداد دریافت مجموعه آموزشی: 1275 متقاضیدریافت گراف پد

مطالب ارایه شده در مجموعه آموزشی آنالیز کوواریانس ANCOVA و MANCOVA یک و دو طرفه

در آموزش ویدئویی آنالیز کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS موارد زیر بیان و در قالب ویدئو و اسلایدهای آموزشی توضیح داده شده است.

ANCOVA - MANCOVA
 • Descriptive Statistic
 • Box’s Test of Equality of Covariance Matrices
 • Multivariate Tests
 • Pillai’s Trace
 • Wilks’ Lambda
 • Hotelling’s Trace
 • Roy’s Largest Root
 • Test of Homogeneity of Variances
 • Compare Means & Plots
 • Levene Statistic Test
 • Multiple Comparisons
 • Partial Eta Squared
 • Observed Power
 • Multivariate Analysis of Covariance
 • Between-Subjects Factors
 • Tests of Between-Subjects Effects
 • Estimated Marginal Means
آنالیز کوواریانس یک و دو طرفه
 • تحلیل کوواریانس چیست؟
 • طراحی و ساختار آنالیز کوواریانس یک بعدی و چندگانه
 • مثال‌های نرم‌افزار SPSS برای انواع تحلیل کوواریانس
 • فاکتورها Factors و کمیت وابسته Dependent
 • مسیر انجام آنالیز کوواریانس یک طرفه و دو طرفه
 • آماره‌های توصیفی فاکتور در هر Dependent
 • مقایسه میانگین‌ها در آنالیز کوواریانس
 • General Linear Model در MANCOVA و ANCOVA
 • تنظیمات پنجره Multivariate در تحلیل کوواریانس
 • دکمه‌ها و منوهای نرم‌افزار SPSS در ANCOVA چندگانه
 • ضریب تعیین R Square در مدل آنالیز کوواریانس
 • آزمون Levene در فرضیه همگنی واریانس خطاها
 • آزمون Box’ M جهت همگنی مانریس کوواریانس
 • انواع آزمون‌های تعقیبی در آنالیز کوواریانس
 • میانگین‌های حاشیه‌ای و دکمه EM Means
 • نمودارهای خطی از میانگین‌های حاشیه‌ای
 • مدل آماری (Univariate Multivariate, GLM) در تحلیل کوواریانس
مدل خطی آنالیز کوواریانس چندگانه دو طرفه Two-way MANCOVA (Multivariate, GLM)

 

ارایه خدمات تحلیل آماری تحلیل واریانس و کوواریانس

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری آنالیز کوواریانس ANCOVA و MANCOVA با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.