تحلیل و رسم گراف ها

تحلیل و رسم گراف‌ها با GraphPad Prism

30 هزار تومان

در این مطالعه، به بررسی داده‌ها جهت رسم چهار نمودار و ارایه تحلیل، پرداخته شده است. تحلیل‌ها و رسم نمودار با استفاده از نرم‌افزار GraphPad Prism v7 انجام شده است. فایل خروجی نرم‌افزار همراه با آزمون‌های انجام شده و گراف‌های رسم شده، ارایه شده است.

نتایج و گراف‌ها در 9 صفحه بیان شده و فایل‌های Word و PDF به همراه فایل داده‌ها و خروجی‌های نرم‌افزار فایل Pzfx، ارایه شده است. به سادگی می‌توانید تمام مستندات و تحلیل‌های انجام شده را دریافت نمایید.

شناسه مجموعه: ANOVA Graphs دسته: ,

ارایه خدمات تحلیل آماری و بیان نتایج

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات انجام تحلیل‌های آماری توصیفی و استنباطی، رسم انواع نمودارهای آماری و جداول فراوانی و توافقی با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.