گراف پد

براورد اندازه نمونه با نرم‌افزار Minitab

 

تحلیل در این مجموعه آموزشی به موضوع براورد اندازه نمونه (Sample Size Estimation) و روش محاسبه با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab پرداخته شده است. ما در این مجموعه با توجه به نوع طرح پژوهشی (یک، دو و یا چند جامعه مستقل و وابسته) به براورد اندازه نمونه بر مبنای یافته‌ها و اطلاعات قبل از تحقیق، پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را به صورت کامل مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

39 اسلاید، 6 مثال نرم‌افزار Minitab
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

80 دقیقه

مطالب براورد اندازه نمونه با Minitab

Sample Size Estimation

    html nested lists in direction rtl
 • توان آزمون (Power)
 • اندازه عددی پارامتر معلوم
 • براورد اندازه نمونه چیست؟
 • داده‌های لازم برای براورد اندازه نمونه
 • اندازه نمونه و عوامل اثرگذار بر آن
 • ضریب اطمینان آزمون و خطای پژوهش
 • مثال چند جامعه مستقل در براورد اندازه نمونه
 • مثال دو جامعه مستقل و جفتی در براورد نمونه
 • براورد تعداد نمونه در بررسی نسبت دو جامعه مستقل
 • پارامتر آماری مورد بررسی (نسبت، میانگین و واریانس)
 • مسیر استفاده از Minitab در براورد نمونه جوامع مستقل
 • طرح آماری پژوهش (One & Two-sample)
 • طرح پژوهش (One-way ANOVA)
 

براورد اندازه نمونه

    html nested lists in direction rtl
 • گراف Power curve
 • فرضیه‌ها و انواع خطاهای آماری
 • منحنی توان در نمونه‌های مختلف
 • یافتن دقیق تعداد نمونه و منحنی توان
 • جایگزاری داده‌ها و اطلاعات در نرم‌افزار
 • فرضیه‌های آماری در تعداد اندازه نمونه
 • مسیر استفاده از نرم‌افزار در براورد نمونه
 • استفاده از Minitab در براورد تعداد نمونه
 • مثال One Sample نسبت و کار با نرم‌افزار
 • مقایسه نمونه به دست آمده با نمونه فرضی
 • مثال One Sample میانگین در براورد نمونه
 • مسیر استفاده از نرم‌افزار در 2-Proportions
 • مقایسه Power curve در دو نمونه واقعی و فرضی
 

تماس و مشاوره با گراف پد