گراف پد

تحلیل واریانس چندگانه یک طرفه One-way MANOVA با SPSS 

 

یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری با نام آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA شناخته می‌شود. در این مجموعه ما درباره آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه با نام One-way MANOVA صحبت کرده‌ایم. این تحلیل هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخواهیم بیشتر از یک کمیت وابسته Dependent Variable را در بین گروه‌های مستقل یک فاکتور Factor مورد مقایسه قرار دهیم. آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه در این مجموعه با استفاده از روش General Linear Model, Multivariate آموزش داده شده است. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مجموعه آموزش تحلیل ANOVA چند گانه شامل 60 دقیقه ویدئو، فایل دیتا و خروجی‌های نرم‌افزار SPSS به همراه 23 اسلاید آموزشی را مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

23 اسلاید، مثال نرم‌افزار SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

60 دقیقه

مطالب آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه One-way MANOVA

One-way MANOVA

    html nested lists in direction rtl
 • Descriptive Statistic
 • Box’s Test of Equality of Covariance Matrices
 • Multivariate Tests
 • Pillai’s Trace
 • Wilks’ Lambda
 • Hotelling’s Trace
 • Roy’s Largest Root
 • Test of Homogeneity of Variances
 • Post Hoc Tests
 • Compare Means & Plots
 • Levene Statistic Test
 • Multiple Comparisons
 • Homogeneous Subsets
 • Partial Eta Squared
 • Observed Power
 • Multivariate Analysis of Variance
 • Between-Subjects Factors
 • Tests of Between-Subjects Effects
 • Estimated Marginal Means
 

آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه

    html nested lists in direction rtl
 • تحلیل واریانس چیست؟
 • طراحی و ساختار آنالیز واریانس چندگانه
 • مثال نرم‌افزار SPSS برای ANOVA چند بعدی
 • فاکتور Factor و کمیت وابسته Dependent
 • فرض صفر و مقابل در آنالیز واریانس چند گانه
 • مسیرهای انجام آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه
 • آماره‌های توصیفی فاکتور در هر Dependent
 • مقایسه میانگین‌ها در آنالیز واریانس
 • General Linear Model در ANOVA
 • تنظیمات پنجره Multivariate در تحلیل واریانس
 • دکمه‌ها و منوهای نرم‌افزار SPSS در ANOVA چندگانه
 • ضریب تعیین R Square در مدل آنالیز واریانس
 • آزمون Levene در فرضیه همگنی واریانس خطاها
 • آزمون Box’ M جهت همگنی مانریس کوواریانس
 • انواع آزمون‌های تعقیبی در آنالیز واریانس
 • آزمون دانکن Duncan و انتخاب Subsets
 • میانگین‌های حاشیه‌ای و دکمه EM Means
 • نمودارهای خطی از میانگین‌های حاشیه‌ای
 • بیان مدل آماری One-way MANOVA (Multivariate, GLM)
 

تماس و مشاوره با گراف پد