گراف پد

خوشه بندی داده‌ها K-Means Cluster در نرم‌افزار SPSS

 

هدف از خوشه بندی این است که مشاهدات را در گروه‌های همانند تقسیم کنیم، به گونه‌ای که داده‌های هر خوشه، بیشترین شباهت و مشاهدات خوشه‌های مختلف، کمترین شباهت را با هم داشته باشند. در این آموزش به تحلیل خوشه بندی K-Means Cluster با استفاده از نرم‌افزار SPSS می‌پردازیم. در ادامه می‌توانید سرفصل‌های مجموعه آموزشی خوشه بندی داده‌ها را مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

14 اسلاید، فایل و مثال SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

40 دقیقه

مطالب خوشه بندی داده‌ها K-Means Cluster

K-Means Cluster

    html nested lists in direction rtl
 • Classify
 • Number of Cluster
 • Iterate and classify
 • Method Classify only
 • Initial cluster centers
 • Cluster information for each case
 • Cluster membership
 • Distance from cluster center
 • Maximum Iteration
 • Convergence Criterion
 

خوشه بندی داده‌ها

    html nested lists in direction rtl
 • مثال نرم‌افزار SPSS برای K Means Cluster
 • طراحی و ساختار آنالیز خوشه بندی در SPSS
 • جدول مقادیر اولیه و نهایی مرکز هر خوشه
 • اهمیت تکرار در فرایند خوشه‌بندی
 • آنالیز واریانس در تحلیل‌های Cluster
 • یافتن فاصله هر فرد با مرکز خوشه
 • اختصاص هر case به نزدیکترین مرکز خوشه
 • الگوریتم تکرار برای محاسبه مرکز خوشه‌ها
 • یافتن فاصله مرکز خوشه‌های نهایی از یکدیگر
 • معیار همگرایی تکرارها برای رسیدن به خوشه مناسب
 

تماس و مشاوره با گراف پد