9
اسفند
Research graphpad.ir
روش تحقیق و مقاله‌نویسی
2:00 ب.ظ - 4:00 ب.ظ
تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ساعی، خیابان آبشار | پلاک‌هفت

در کلاس آموزش روش تحقیق و مقاله‌نویسی این موارد را خواهیم آموخت. ثبت‌نام به پایان رسیده است. ظرفیت کلاس تکمیل است. روش تحقیق ،...

5
اسفند
R Program Graphpad.ir
آموزش نرم‌افزار R
3:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ
تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ساعی، خیابان آبشار | پلاک‌هفت

در کلاس آموزش نرم‌افزار R این موارد را خواهیم آموخت. ثبت‌نام به پایان رسیده است. ظرفیت کلاس تکمیل است. آموزش نرم افزار R ،...

5
اردیبهشت
SPSS Workshop graphpad.ir
آموزش مقدماتی نرم‌افزار SPSS
4:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ
تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ساعی، خیابان آبشار | پلاک‌هفت

در کلاس آموزش مقدماتی نرم‌افزار SPSS این موارد را خواهیم آموخت. ثبت‌نام به پایان رسیده و ظرفیت کلاس تکمیل شده است. ثبت نام جدید...

6
اردیبهشت
Advanced page spss
آموزش پیشرفته نرم‌افزار SPSS
3:00 ب.ظ - 5:00 ب.ظ
تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ساعی، خیابان آبشار | پلاک‌هفت

در کلاس آموزش پیشرفته نرم‌افزار SPSS این موارد را خواهیم آموخت. ثبت‌نام به پایان رسیده و ظرفیت کلاس تکمیل شده است. ثبت نام جدید...

7
اردیبهشت
Dose-Response Special GraphPad Prism Workshop 6 Graphpad.ir
آموزش دوز – پاسخ (Dose – Response) با نرم‌افزار گراف پد پریزم
9:00 ق.ظ - 11:00 ق.ظ
تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ساعی، خیابان آبشار | پلاک‌هفت

در کلاس آموزش دوز – پاسخ با گراف پد این موارد را خواهیم آموخت. ثبت‌نام به پایان رسیده و ظرفیت کلاس تکمیل شده است....

1
اردیبهشت
Primary GraphPad Prism Workshop 1 GraphPad.ir
آموزش مقدماتی نرم‌افزار گراف پد پریزم
4:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ
تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ساعی، خیابان آبشار | پلاک‌هفت

در کلاس آموزش مقدماتی گراف پد این موارد را خواهیم آموخت. ثبت‌نام به پایان رسیده و ظرفیت کلاس تکمیل شده است. ثبت نام جدید...

2
اردیبهشت
Parametric & NonParametric Tests GraphPad Prism workshop GraphPad.ir
آموزش پیشرفته نرم‌افزار گراف پد پریزم
4:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ
تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ساعی، خیابان آبشار | پلاک‌هفت

در کلاس آموزش پیشرفته گراف پد این موارد را خواهیم آموخت. ثبت‌نام به پایان رسیده و ظرفیت کلاس تکمیل شده است. ثبت نام جدید...

3
اردیبهشت
Minitab Workshop graphpad.ir
آموزش نرم‌افزار Minitab
4:00 ب.ظ - 6:00 ب.ظ
تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ساعی، خیابان آبشار | پلاک‌هفت

در کلاس آموزش نرم‌افزار Minitab این موارد را خواهیم آموخت. ثبت‌نام به پایان رسیده و ظرفیت کلاس تکمیل شده است. ثبت نام جدید پس...

1
بهمن
SPSS Expert Workshop graphpad.ir
آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار SPSS
2:00 ب.ظ - 5:00 ب.ظ
تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ساعی، خیابان آبشار | پلاک‌هفت

در کلاس آموزش حرفه‌ای نرم‌افزار SPSS این موارد را خواهیم آموخت. ثبت‌نام به پایان رسیده است. ظرفیت کلاس تکمیل است. ارتباط بین کمیت‌ها/ مدل‌های...

16
اسفند
Sample Size Estimation Minitab Workshop 5 graphpad.ir
براورد اندازه نمونه با Minitab
10:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ
تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ساعی، خیابان آبشار | پلاک‌هفت

در کلاس براورد اندازه نمونه این موارد را خواهیم آموخت. ثبت‌نام به پایان رسیده است. ظرفیت کلاس تکمیل است. براورد نمونه چیست؟ توان آزمون...

23
بهمن
Parametric & NonParametric Tests GraphPad Prism workshop GraphPad.ir
آموزش نرم‌افزار گراف پد پریزم
8:00 ق.ظ - 11:00 ق.ظ
تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ساعی، خیابان آبشار | پلاک‌هفت

در کلاس آموزش گراف پد پریزم این موارد را خواهیم آموخت. ثبت‌نام به پایان رسیده است. ظرفیت کلاس تکمیل است. طراحی و ساخت مدل...

1
بهمن
Dose-Response Special GraphPad Prism Workshop 12 Graphpad.ir
آموزش دوز – پاسخ (Dose – Response) با گراف پد پریزم
2:00 ب.ظ - 4:00 ب.ظ
تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ساعی، خیابان آبشار | پلاک‌هفت

در کلاس آموزش دوز – پاسخ با گراف پد این موارد را خواهیم آموخت. مدل دوز – پاسخ چیست؟ ساختاربندی و طراحی منحنی دوز پاسخ...

16
بهمن
graphs graphpad.ir
رسم نمودار و گراف آماری با استفاده از چند نرم‌افزار
8:00 ق.ظ - 10:00 ق.ظ
تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ساعی، خیابان آبشار | پلاک‌هفت

در کلاس آموزش طراحی و رسم نمودار و گراف این موارد را خواهیم آموخت. طراحی و رسم نمودار ، گراف‌ها چه کمکی به فهم...

23
دی
main analysis minitab
آموزش پیشرفته: چهار تحلیل اصلی در Minitab
9:00 ق.ظ - 12:00 ب.ظ
تهران، خیابان ولیعصر، روبه‌روی پارک ساعی، خیابان آبشار | پلاک‌هفت

در کلاس آموزش چهار تحلیل اصلی با نرم‌افزار Minitab این موارد را خواهیم آموخت. تحلیل با Minitab ،کار با منوی Assistant در نرم‌افزار Minitab...