گراف پد

انواع تحلیل‌های بازاریابی (Marketing) را به خوبی یاد بگیریم

 

با استفاده از نرم‌افزار SPSS ارایه و انجام انواع تحلیل‌های بازاریابی قابل دسترس است. این آنالیزها شامل مواردی مانند تحلیل RFM بر روی داده‌های تراکنش و مشتریان، تحلیل‌های خوشه‌ای، پروفایل‌های احتمالی، نرخ پاسخ کدهای پستی، تمایل به خرید و مقایسه کمپین‌ها با یکدیگر می‌باشد. گراف پد هر یک از این تحلیل‌های هفت‌گانه را به تفکیک و همراه با مثال بیان کرده است. در ادامه می‌توانید آن‌ها را دریافت کرده و مشاهده کنید.

تحلیل RFM و داده‌های تراکنش Transaction Data

آنالیز RFM که نام صحیح و کامل آن Recency, Frequency, Monetary value است، یک ابزار تحلیل بازاریابی است که برای شناسایی بهترین مشتریان یک شرکت یا سازمان با استفاده از معیارهای خاص استفاده می‌شود. به عبارت دیگر، RFM روشی است که برای تجزیه و تحلیل ارزش مشتری استفاده می‌شود.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

3 فایل SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

50 دقیقه
تحلیل RFM مشتری

تحلیل RFM و داده‌های مشتریان Customers Data

در یک مطالعه RFM به بررسی سه ویژگی می‌پردازیم. این ویژگی‌ها، تازگی، فراوانی و ارزش پولی شاخص‌ها و معیارهای مورد بررسی خواهند بود. در این بخش با استفاده از نرم‌افزار SPSS به بیان و نحوه اجرای آنالیز RFM در دو بخش داده‌ها و اطلاعات تراکنش Transaction Data و داده‌ها و اطلاعات مشتریان Customer Data می‌پردازیم.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

3 فایل SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

30 دقیقه

تحلیل خوشه ای Cluster Analysis

تحلیل خوشه ای یک ابزار اکتشافی است که به منظور گروه‌بندی یا خوشه‌بندی داده‌ها طراحی شده است. با استفاده از این نوع آنالیز، می‌توانید گروه‌های مختلفی از مشتریان را بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و شاخص‌های خرید، شناسایی کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

2 فایل SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

40 دقیقه
بازاریابی
Prospect Profiles

پروفایل‌های احتمالی و مستعد Prospect Profiles

روش پروفایل‌های احتمالی Prospect Profiles از نتایج یک کمپین قبلی برای ایجاد پروفایل‌های توصیفی استفاده می‌کند. شما می‌توانید از پروفایل‌ها برای تمرکز بر روی گروه‌های خاصی از افراد و مشتریان در کمپین‌های آینده استفاده کنید. هر پروفایل یا نمایه نشان‌دهنده ویژگی‌های مشترک گروهی از افراد در مجموعه داده‌ها است.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

3 فایل SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

30 دقیقه

نرخ پاسخ کدهای پستی Postal Codes Response Rate

این تکنیک از نتایج یک کمپین قبلی برای محاسبه نرخ پاسخ کدپستی Postal Codes Response Rate استفاده می‌کند. این نرخ‌ها را می‌توان برای هدف قرار دادن کدهای پستی خاص در کمپین‌های آینده استفاده کرد. در فایل دیتا، ستون Response نشان می‌دهد که چه کسی به کمپین قبلی پاسخ داده است. همچنین در فایل دیتا، فیلد با نام Postal Code کدهای پستی افراد را مشخص می‌کند.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

3 فایل SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

55 دقیقه
Postal Codes Response Rates
Propensity to Purchase

تمایل به خرید Propensity to Purchase

روش تمایل به خرید Propensity to Purchase از نتایج داده‌ها برای ایجاد نمره Score استفاده می‌کند. نمرات نشان می‌دهند که کدام فرد بیشترین احتمال پاسخ مثبت و خرید را دارد. خوب است در همین جا بدانیم که در تحلیل Propensity to Purchase با یک مدل رگرسیون لجستیک باینری برای ساخت یک مدل پیش بینی، روبه‌رو هستیم.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

4 فایل SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

40 دقیقه

مقایسه نرخ پاسخ کمپین‌ها با یکدیگر Control Package Test

با استفاده از این روش به مقایسه کمپین‌های بازاریابی با یکدیگر می‌پردازیم. هدف ما این است دریابیم آیا تفاوت قابل توجهی در اثربخشی (پاسخ‌های مثبت) کمپین‌ها و پیشنهادات با یکدیگر، وجود دارد یا خیر. این روش فرض می کند که افراد به طور تصادفی به هر گروه کمپین اختصاص داده شده‌اند.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

2 فایل SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

15 دقیقه
Control Package Test

تماس و مشاوره با گراف پد