آزمون - بازآزمون
02 فروردین

آزمون – بازآزمون Test-retest و تحلیل پایایی پرسشنامه

    *** توضیحات تحلیل پایایی پرسشنامه (Reliability) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر***             تحلیل پایایی پایایی Reliability یک پرسشنامه به معنای آن است که ابزار اندازه‌گیری تا چه …