06 مرداد

تحلیل داده‌های قبل-بعد آنالیز کوواریانس یا اندازه‌گیری مکرر؟

      مطالعه و طرح زیر را در نظر بگیرید. الف) دو گروه کنترل و آزمایش داریم. یعنی تعدادی در گروه Case و تعداد دیگری در گروه Control قرار دارند. ب) یک کمیت پاسخ Dependent Variable را در هر …

اندازه گیری مکرر چندگانه آنالیز کوواریانس
22 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر چندگانه آنالیز کوواریانس Multivariate Repeated Measure ANCOVA

          در تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable باشد، …

اندازه گیری مکرر چندگانه
21 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر چندگانه Multivariate Repeated Measure

          در یک تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable …

اندازه گیری مکرر آنالیز کوواریانس
21 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر آنالیز کوواریانس Repeated Measure ANCOVA

          در یک تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable …

اندازه گیری مکرر دو طرفه
15 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر دو طرفه Two-way Repeated Measure

          در یک تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable …

اندازه گیری مکرر یک طرفه
14 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر یک طرفه One-way Repeated Measure

          در یک تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable …

Repeated Measures one-way ANOVA
01 بهمن

مثال آموزشی Repeated Measures one-way ANOVA با گراف پد

    همان‌گونه که می‌دانیم هنگامی که بخواهیم بیشتر از دو گروه را با یکدیگر مورد مقایسه قرار دهیم از تحلیل‌های ANOVA استفاده می‌کنیم. نرم‌افزار گراف پد تحلیل‌های ANOVA را در دو دسته Ordinary و Repeated Measure قرار می‌دهد. تحلیل …

اندازه گیری مکرر
05 آذر

ویدئو اندازه‌گیری مکرر Repeated Measure با SPSS

    SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، که با ارایه انواع روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری و رسم گراف‌ها و نمودارهای مقالات و پایان‌نامه‌ها، کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. SPSS با ویژگی‌های منحصر به …

Repeated Measure
19 آذر

مطالعات Repeated Measure (اندازه‌گیری با تکرار مکرر)

    مطالعات Repeated Measure (اندازه‌گیری با تکرار مکرر) با وجود اهمیت آن‌ها از موضوعات کمتر مورد توجه هستند. در توضیح آن‌ها باید بیان کرد که: حتماً با مطالعات Paired که در آن‌ها یک پدیده قبل و بعد از مداخله …