مقایسه نسبت
31 فروردین

آزمون‌های مقایسه نسبت Proportions در نرم‌افزار SPSS

          گاهی اوقات ما به دنبال مقایسه میانگین‌ها در یک یا چند گروه نیستیم. در واقع داده‌های ما به گونه‌ای نیست که بتوانیم از آن‌ها میانگین بگیریم و سپس این میانگین‌ها را با هم مقایسه کنیم. …