تحلیل عاملی
02 اردیبهشت

تحلیل مولفه‌های اصلی Principal Component Analysis (PCA) در نرم‌افزار Prism

          در تحلیل آماری استنباطی مفهومی به نام تحلیل مولفه اصلی یا تحلیل عاملی (PCA) Principal Component Analysis وجود دارد. این آنالیز یک تکنیک چندگانه Multivariate است که به منظور کاهش ابعاد یک مجموعه داده و در عین …