آنالیز کوواریانس چند گانه یک طرفه
25 دی

آنالیز کوواریانس چندگانه یک طرفه One-way MANCOVA با SPSS

          در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز …