قبلی
Inter-rater Reliability

پایایی بین ارزیابان Inter-rater Reliability

*** توضیحات برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر*** پایایی بین ارزیابان (افراد) Interrater Reliability یکی از انواع پایایی با نام Inter-rater شناخته می‌شود. برای فهم این نوع پایایی بیایید به یک مثال توجه …