اندازه گیری مکرر چندگانه
21 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر چندگانه Multivariate Repeated Measure

          در یک تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable …

اندازه گیری مکرر دو طرفه
15 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر دو طرفه Two-way Repeated Measure

          در یک تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable …

اندازه گیری مکرر یک طرفه
14 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر یک طرفه One-way Repeated Measure

          در یک تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable …

اثرات ثابت و تصادفی
01 اردیبهشت

اثرات ثابت یا تصادفی Fixed Factor or Random Factor

              موضوع چیست؟ حتماَ می‌دانید در مدل‌های خطی Linear Model (LM) یا مدل‌های خطی تعمیم یافته General Linear Model (GLM) با دو مفهوم و دو سر رابطه روبه‌رو هستیم. یکی از آن‌ها کمیت وابسته …

Syntax آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه
08 اسفند

Syntax آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه و جدول Pairwise Comparison

          درباره‌ی آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه یا همان Two-way MANOVA در نوشتار قبلی صحبت کردیم. از اینجا می‌توانید ویدئو و موضوعات مطرح شده در این موضوع را مشاهده کنید. تحلیل آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه هنگامی مورد …

Syntax آنالیز واریانس دو طرفه
06 اسفند

Syntax آنالیز واریانس دو طرفه و جدول Pairwise Comparison

          درباره‌ی آنالیز واریانس دو طرفه یا همان Two-way ANOVA در نوشتار قبلی صحبت کردیم. از اینجا می‌توانید ویدئو و موضوعات مطرح شده در این موضوع را مشاهده کنید. یک توضیح کوتاه این‌که تحلیل واریانس دو طرفه یا …

آنالیز واریانس و کوواریانس
11 بهمن

آنالیز کوواریانس چندگانه دو طرفه Two-way MANCOVA

          در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز …

آنالیز کوواریانس چند گانه یک طرفه
25 دی

آنالیز کوواریانس چندگانه یک طرفه One-way MANCOVA با SPSS

          در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز …

آنالیز کوواریانس دو طرفه
02 دی

آنالیز کوواریانس دو طرفه Two-way ANCOVA با SPSS

          در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز …

Two way MANOVA
22 آذر

آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه Two-way MANOVA با SPSS

          آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری شناخته می‌شود. در این نوشتار ما قصد داریم درباره آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه با نام Two-way MANOVA صحبت کنیم. در مبحث قبلی …

One way MANOVA
22 آذر

آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه One-way MANOVA با SPSS

          آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری شناخته می‌شود. در این نوشتار ما قصد داریم درباره آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه با نام One-way MANOVA صحبت کنیم. در مبحث قبلی به …

آنالیز واریانس یک طرفه
17 مهر

آنالیز واریانس یک طرفه One-way ANOVA با SPSS

            آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری شناخته می‌شود. در این نوشتار ما قصد داریم درباره آنالیز واریانس یک طرفه صحبت کنیم. این تحلیل هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد …

آنالیز واریانس دو طرفه
21 شهریور

آنالیز واریانس دو طرفه Two-way ANOVA با SPSS

          آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری شناخته می‌شود. در این نوشتار ما قصد داریم درباره آنالیز واریانس دو طرفه صحبت کنیم. در مبحث قبلی به آنالیز واریانس یک طرفه …