نسبت EC50 و IC50
11 مهر

ویدئو. براورد نسبت EC50 و IC50 در مدل دوز پاسخ با Prism (مدل EC50 Shift)

    در این مثال به موضوع رفع ابهام Ambiguous از پارامترهای مدل‌های Dose – Response با استفاده از محاسبه نسبت بین EC50 یا IC50 پرداخته شده است. همچنین رسم انواع منحنی‌های دوز پاسخ با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم، انجام …

دوز پاسخ لگاریتمی
09 مهر

ویدئو. دوز پاسخ Dose Response لگاریتمی و غیرلگاریتمی با GraphPad

  در این مثال به بیان و ارایه روش‌های تحلیل Dose – Response ، رسم انواع منحنی‌ها و مدل‌های دوز – پاسخ و براورد پارامترهای IC50 ، EC50 ، Slope ، Span با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم پرداخته‌ایم. …

رفع ابهام از مدل دوز پاسخ
04 شهریور

رفع ابهام Ambiguous از پارامترهای مدل دوز پاسخ با GraphPad

    در این مثال به رفع ابهام Ambiguous از پارامترهای IC50 ، EC50 ، Slope ، Span در مدل‌های Dose – Response و رسم انواع منحنی‌ها با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم پرداخته‌ایم. در ویدئو آموزشی زیر مثال Dose-Response – Ambiguous …