ضریب همبستگی گاما و سامرز
25 بهمن

ضرایب همبستگی گاما Gamma، سامرز Somers’ d در نرم‌افزار SPSS

      توضیحات ضرایب همبستگی گاما Gamma، سامرز Somers’ d برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن         همبستگی به مفهوم ارتباط میان دو یا چند کمیت با یکدیگر است و ضریب همبستگی …

ضریب همبستگی کندال
21 بهمن

ضریب همبستگی کندال Kendall’s Tau-b در نرم افزار SPSS

    توضیحات ضریب همبستگی کندال برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       همبستگی به مفهوم ارتباط میان دو یا چند کمیت با یکدیگر است و …

ضریب همبستگی اسپیرمن
20 بهمن

ضریب همبستگی اسپیرمن Spearman Correlation Coefficient در نرم افزار SPSS

    توضیحات ضریب همبستگی اسپیرمن برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       همبستگی به مفهوم ارتباط میان دو یا چند کمیت با یکدیگر است و …

ضریب همبستگی پیرسن
19 بهمن

ضریب همبستگی پیرسن Pearson Correlation Coefficient در نرم افزار SPSS

    توضیحات ضریب همبستگی پیرسن برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       همبستگی به مفهوم ارتباط میان دو یا چند کمیت با یکدیگر است و …

فاصله اطمینان ضریب همبستگی
19 بهمن

فواصل اطمینان ضرایب همبستگی Bivariate Correlation with Confidence Intervals

          ما با ضرایب همبستگی و انواع آن به عنوان مثال پیرسون Pearson و یا اسپیرمن Spearman آشنا هستیم. یکی از ابزارهای جدیدی که نرم‌افزار SPSS در ورژن 28 جدید خود ارایه کرده است، به دست …