Quade Nonparametric ANCOVA
11 اسفند

آنالیز ناپارامتری کوواریانس Quade Nonparametric ANCOVA در نرم‌افزار SPSS

          در تحلیل آماری استنباطی مفهوم آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. در واقع آنکوا ANCOVA مدل تعمیم یافته …

پیش فرض های تحلیل کوواریانس
01 اسفند

پیش فرض های انجام تحلیل و آنالیز کوواریانس

          در تحلیل آماری استنباطی مفهوم آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. در واقع آنکوا ANCOVA مدل تعمیم یافته …

تحلیل کوواریانس
01 اسفند

آنالیز کوواریانس ANCOVA با نرم‌افزار SPSS

          در تحلیل آماری مفهوم آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. در واقع آنکوا ANCOVA مدل تعمیم یافته آنوا …

06 مرداد

تحلیل داده‌های قبل-بعد آنالیز کوواریانس یا اندازه‌گیری مکرر؟

      مطالعه و طرح زیر را در نظر بگیرید. الف) دو گروه کنترل و آزمایش داریم. یعنی تعدادی در گروه Case و تعداد دیگری در گروه Control قرار دارند. ب) یک کمیت پاسخ Dependent Variable را در هر …

اندازه گیری مکرر چندگانه آنالیز کوواریانس
22 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر چندگانه آنالیز کوواریانس Multivariate Repeated Measure ANCOVA

          در تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable باشد، …

اندازه گیری مکرر آنالیز کوواریانس
21 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر آنالیز کوواریانس Repeated Measure ANCOVA

          در یک تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable …