06 مرداد

تحلیل داده‌های قبل-بعد آنالیز کوواریانس یا اندازه‌گیری مکرر؟

      مطالعه و طرح زیر را در نظر بگیرید. الف) دو گروه کنترل و آزمایش داریم. یعنی تعدادی در گروه Case و تعداد دیگری در گروه Control قرار دارند. ب) یک کمیت پاسخ Dependent Variable را در هر …

اندازه گیری مکرر چندگانه آنالیز کوواریانس
22 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر چندگانه آنالیز کوواریانس Multivariate Repeated Measure ANCOVA

      در تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable باشد، اندازه‌گیری مکرر …

اندازه گیری مکرر آنالیز کوواریانس
21 اردیبهشت

اندازه گیری مکرر آنالیز کوواریانس Repeated Measure ANCOVA

      در یک تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable باشد، اندازه‌گیری …