ضریب همبستگی گاما و سامرز
25 بهمن

ضرایب همبستگی گاما Gamma، سامرز Somers’ d در نرم‌افزار SPSS

      توضیحات ضرایب همبستگی گاما Gamma، سامرز Somers’ d برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن         همبستگی به مفهوم ارتباط میان دو یا چند کمیت با یکدیگر است و ضریب همبستگی …

ضریب همبستگی کندال
21 بهمن

ضریب همبستگی کندال Kendall’s Tau-b در نرم افزار SPSS

    توضیحات ضریب همبستگی کندال برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       همبستگی به مفهوم ارتباط میان دو یا چند کمیت با یکدیگر است و …

ضریب همبستگی اسپیرمن
20 بهمن

ضریب همبستگی اسپیرمن Spearman Correlation Coefficient در نرم افزار SPSS

    توضیحات ضریب همبستگی اسپیرمن برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       همبستگی به مفهوم ارتباط میان دو یا چند کمیت با یکدیگر است و …

ضریب همبستگی پیرسن
19 بهمن

ضریب همبستگی پیرسن Pearson Correlation Coefficient در نرم افزار SPSS

    توضیحات ضریب همبستگی پیرسن برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       همبستگی به مفهوم ارتباط میان دو یا چند کمیت با یکدیگر است و …

فاصله اطمینان ضریب همبستگی
19 بهمن

فواصل اطمینان ضرایب همبستگی Bivariate Correlation with Confidence Intervals

          ما با ضرایب همبستگی و انواع آن به عنوان مثال پیرسون Pearson و یا اسپیرمن Spearman آشنا هستیم. یکی از ابزارهای جدیدی که نرم‌افزار SPSS در ورژن 28 جدید خود ارایه کرده است، به دست …

Relationship Maps
13 دی

نقشه‌های ارتباط Relationship Maps با نرم‌افزار SPSS 28

          نقشه‌های ارتباط جهت تجسم داده‌ها در ورژن SPSS 28 معرفی شده‌اند. کاربران اکنون می‌توانند به صورت بصری رابطه بین کمیت‌ها را بر مبنای ضخامت خط ارتباط و اندازه نشانگر بین آن‌ها، بررسی کنند. این تابع …

ضریب همبستگی
10 شهریور

ارتباط و ضریب همبستگی Correlation در گراف پد

  به دست آوردن اندازه ارتباط و همبستگی بین Variableها از موضوعات مهم در تحلیل‌های آماری به حساب می‌آید. با استفاده از ضریب همبستگی که عددی بین 1- تا 1+ قرار دارد، می‌توان به اندازه اثرگذاری بین کمیت‌ها پرداخت.   …