نا هم واریانسی
05 اسفند

آزمون های ناهم‌ واریانسی Heteroscedasticity Tests در نرم افزار SPSS

            هنگامی که یک مدل خطی که می‌تواند رگرسیون، آنالیز واریانس و یا کوواریانس باشد، ارایه می‌دهیم، یکی از پیش‌فرض‌های انجام تحلیل مفهومی به اسم هم واریانسی و یا Homoscedasticity است. این مفهوم به این معنا …

داده های موثر
12 بهمن

یافتن نقاط تاثیرگذار یا داده‌های موثر Influence Statistics در تحلیل رگرسیونی

    توضیحات داده‌های موثر Influence Data برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن         گاهی ممکن است یک یا چند نمونه تاثیرات زیادی روی مدل رگرسیون بگذارند و خط رگرسیونی را به سمت …

دوربین واتسن
07 بهمن

آزمون دوربین واتسن Durbin-Watson و تشخیص موردی Casewise diagnostics

    توضیحات آزمون دوربین واتسن برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن         یکی از فرض‌های مهم در آزمون فرضیه رگرسیون، مستقل بودن مشاهدات به ویژه داده‌های کمیت وابسته از یکدیگر می‌باشد. به …

03 بهمن

رگرسیون خطی چندگانه سلسله مراتبی Hierarchical Multiple Linear Regression

          در این متن می‌خواهم درباره‌ی مفهومی به اسم رگرسیون سلسله مراتبی آن هم از نوع خطی چندگانه که نام کامل آن را می‌توان Hierarchical Multiple Linear Regression (HMLR) قرار داد، صحبت کنم. من به اختصار در این …

Curve Estimation
02 مرداد

براورد منحنی Curve Estimation رگرسیونی در نرم افزار SPSS

    *** توضیحات براورد منحنی رگرسیونی برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن***         در یک تحلیل رگرسیونی و ارتباط سنجی، بسیار پیش می‌آید که ارتباط دقیق میان کمیت پاسخ با کمیت‌های مستقل …

رگرسیون چندگانه
29 مهر

رگرسیون چندگانه Multiple Regression با گراف پد

          یکی از بخش‌هایی که گراف پد در ورژن شماره 8 آن اضافه کرده است، توانایی انجام رگرسیون چندگانه و یا اصطلاحاً Multiple Regression  است. با استفاده از تحلیل‌های رگرسیون چندگانه می‌توانیم به صورت توام و …

تحلیل کوواریانس گراف پد
08 خرداد

رگرسیون چندگانه GraphPad به جای تحلیل کوواریانس SPSS

    در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. تحلیل کوواریانس مناسبترین آزمون آماری برای طرح پیش آزمون و پس آزمون است …