داده های گمشده در SPSS
26 آبان

داده های گمشده در SPSS

    توضیحات نوشتار آموزشی (Missing Value) داده های گمشده در SPSS برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر داده های گمشده چیست؟ در یک بررسی و مطالعه بسیار اتفاق می‌افتد که مقادیر برخی از …