آزمون دقیق فیشر
16 خرداد

آزمون دقیق فیشر Fishers exact test با گراف پد پریسم

    آزمون دقیق فیشر چیست؟ آزمون دقیق فیشر (Fishers exact test) یکی از آزمون‌های خانواده کای دو است که بررسی وجود ارتباط و یا مستقل بودن دو کمیت گروه‌بندی شده از یکدیگر، می‌پردازد. کاربرد آن نیز زمانی است که …