دوست عزیز، ظرفیت دوره آموزش آنلاین تحلیل‌های کاربردی آمار (پاییز و زمستان 1400) تکمیل شده است.